Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพฯ
ติดต่อกลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

- บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557
- สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรตามร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2559-2561
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก
- สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
- สบช.เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557
- สบช.หารือความร่วมมือด้านการทำวิจัย กับ มหาวิทยาลัย Malardalen สวีเดน
- การแข่งขันฟุตซอล"เชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558"
- ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์"เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน" ในปี 2561  
- บาสโลบสร้างเสริมสุขภาพ 21 ปี สบช.   
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557  
- สธ. ประกาศ 4 นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล"ชัยนาทนเรนทร"ประจำปี 2557
- ขอเชิญรับชมการถวายอาศิรวาทของ สบช.วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทางช่อง 11
- คู่มือการใชังานซอฟต์แวร์ระบบจัดมูลการลงเวลาการทำงาน
- การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
- สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข
- อัพเดตโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิส์(เพื่อรองรับการใช้งานบนมือถือ)
- สบช.ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกสธ.ประจำปี2557
- สบช.เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามัคคี จ.สุรินทร์
- ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2557
- สถาบันพระบรมราชชนก วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557
- สำนักงานปลัด กสธ. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกและผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด
- ยินดีต้อนรับ ผอ.วสส จังหวัดชลบุรี และผอ.วพบ ชัยนาท เข้าปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สบช 
- สถาบันพระบรมราชชนกร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช
- กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร
- พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2557
- สบช.จัดประชุมบุคลากรส่วนกลางทดลองนำเข้าข้อมูลการขออนุมัติเดินทางไปราชการในระบบพัฒนาบุคลากร
- พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กสธ.ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  
- กลุ่มอำนวยการแสดงผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ปี 2557 
- ผอ.สบช.เปิดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงานส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2558  
- ถวายอาศิรวาทเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ       
- สบช. เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านบริหารงานบุคคล เน้นแม่นระเบียบ เข้าใจงาน นำระบบบุคคลกรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระบบบุคลากร วันที่ 21- 22 พ.ค.57  
- อบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการในระบบบุคลากร วันที่ 19 -20 พ.ค. 57  
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 24-25 มี.ค.57 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์วันที่18-20 มีนาคม 2557
- เอกสารการอบรมผู้ดูแลเครื่องเครือข่ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิส์ระดับวิทยาลัย 24-25 มี.ค.57
- เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางของ สบช. 18-20 มี.ค. 57 
- สบช.จัดโครงการประชุมเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก
- คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม  วันที่ 23/9/2556


                                                                                             

ข่าวการศึกษา

- มูลนิธิสมเด๋จย่า 90 มอบทุนนักศึกษาพยาบาลเทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
- สบช.คว้ารางวัล Platinum Award ปี 2557 จากผลงานวิจัยส้มมือแก้ง่วง  
- พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556  
- ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวันที่ 18 มิ.ย.57 เวลา 10.00น. 
- อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทานรางวัลในวันที่ 18 มิ.ย.56 เวลา10.00น.
- โครงการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของสธ.
ปีงบประมาณ 2557

- ยินดีต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Illinois
- สบช. เปิดรับตรงและระบบ admissions ปีการศึกษา 2557
- ประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2556  
- พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนสมเด็จย่า 90" ปี 2556 
- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ภาพกิจกรรม

สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที่ 1
การแข่งขันฟุตซอลเขื่่อมความสามัคคีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสบช.ส่วนกลางและวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2557
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากร สบช.ส่วนกลาง
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 2557 "ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด" 
สบช.ร่วมขบวนพาเหรดกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 
โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มอำนวยการ 24 - 27 เมษายน 57 จ.กระบี่
สบช.จัดการแข่งขันกีฬา "สบช.สานสัมพันธ์เกมส์" ปีแรก
ผอ.อภิชาติ รอดสม มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากร สบช.ส่วนกลาง   
 สบช.อบรมนักประชาสัมพันธ์ ปี 56


 
 
 


แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึ่งพอใจในสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก รูปแบบใหม่

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 364
คำแนะนำ: 2
จำนวนผู้เยี่ยมชมขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์