Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รอบรั้ว สบช. เดือน มีนาคม 58

- ชัยนาทเตรียมจัดกิจกรรม"ปั่นเพิ่มบุญ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา"  23/3/58
- สธ.ยกระดับอสม.เป็นนักจัดการสุขภาพ  23/3/58
- ธกส.จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขสำหรับบุตรหลานเกษตรกรโครงการกองทุนทวีสุข  19/3/58
- คอลัมน์"ข่าวข้นคนเข้ม"  11/3/58
 - ลุ้น สนช. แก้กฎหมาย 5 ฉบับ จ่าย 2.29 หมื่นล้าน ขึ้นเงินเดือน ขรก.  5/3/58

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-12-12 (477 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์