Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย

                                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
 

                                                                  วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑  

                         
 
              

     

 
 
       
                                                        วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒
                    
 
      

    

   

   

 

                                               วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

      

     

    

     

      

    

    

 
   
                                                   วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           วิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

    

      

    

   

   

    

    

 
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-03-22 (3784 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์