Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รวมข่าวรอบรั้ว สบช.ปี54

รวมรอบรั้ว สบช.ปี54
เตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” พระบรมราชชนก   28 ธ.ค.54
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษทักษะชีวิต..นอกห้องเรียน 28 ธ.ค.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จประทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในโครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน”  24 ธ.ค.54
วิทยามอบโนบาย สธ.สั่งลุยงาน 1 ม.ค.55 23 ธ.ค.54
พระองค์โสมฯประทานกำลังใจพยาบาล 12 ธ.ค.54
พระองค์โสม' ประทานกำลังใจและขอบใจพยาบาลพื้นที่ห่างไกลที่อดทน-เสียสละ 20 ธ.ค.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า    9 ธ.ค.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า   9 ธ.ค.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า 9 ธ.ค.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ประทานทุนการศึกษา ในโครงการ จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน  28 พ.ย.54 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า 16 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า     16 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล   16 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า  16 ก.ย.54
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ให้คณะบุคคลเฝ้า   16 ก.ย.54
สาธารณสุขพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับไทยผู้นำเมดิคัลฮับเอเชีย     9 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ   7 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดประชุมสัมมนา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ   7 ก.ย.54
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ    7 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดมาตุทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ   7 ก.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ 7 ก.ย.54
พระองค์โสมฯเปิดการประชุมพัฒนาคุณธรรมฯ 7 ก.ย.54
พระองค์โสมฯเป็นองค์ประธานเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสธ. 7 ก.ย.54
พระเจ้าวราวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ  7 ก.ย.54
วพบ.พะเยา จัดประชุมการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ 22 ส.ค.54
วพบ.สงขลา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2554 18 ส.ค.54
พยาบาลตบเท้าลาออก เหตุไม่บรรจุข้าราชการ 9 ส.ค.54
วิกฤติขาดแคลนพยาบาล-รพ.แข่งซื้อตัวสูงถึง1.6แสนบาท  5 ส.ค.54
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เปิดอาคารการแพทย์แผนไทยฯผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่  4 ส.ค.54
เตรียมเสนอ สธ.จ่ายค่าตอบแทนแพทย์-บุคลากรของรัฐแก้สมองไหล  1 ส.ค.54
สธ.พร้อมจ่ายค่าตอบแทน 1,700ล.แก่บุคลากรแพทย์กลางเดือนหน้า 27 ก.ค.54
สธ.พร้อมจ่าย 1.7พันล้านให้บุคลากรการแพทย์ 27 ก.ค.54
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จัดอบรมครูพี่เลี้ยงก่อนวัยเรียน 26 ก.ค.54
สบช.ตั้งสถาบันอบรมแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เน้นฝังเข็ม-สมุนไพร   5 ก.ค.54
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 เป็นวันที่ 2  23 มิ.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 23 มิ.ย.54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัด กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2553 23 มิ.ย.54
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 ณอาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 23 มิ.ย.54
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 เป็นวันแรก  23 มิ.ย.54
พระองค์โสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 22 มิ.ย.54
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2553 ณอาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 22 มิ.ย.54
สธ.จี้สถาบันพระบรมราชชนก สภาพยาบาล ถก มสธ.ผลิตพยาบาลทางไกล 29 พ.ค.54
รมว.สธ.มอบหมายสถาบันพระบรมราชชนก และสภาพยาบาลหารือแนวทางการผลิตพยาบาลวิชาชีพด้วยระบบการศึกษาทางไกล 29 พ.ค.54
สธ.เร่งกระจายงบฯเงินตอบแทนพิเศษ 18 พ.ค.54
แฉพยาบาลขาด เหตุรัฐไม่มีอัตราบรรจุ 14 พ.ค.54
ไอ ไอ อี หนุนพยาบาลเรียนภาษาอัปเกรดวิชาชีพ 10 พ.ค.54
กฏเหล็กสภาการพยาบาลสกัดลอยแพนักศึกษา 6พค.54
สภาพยาบาลคลอดข้อบังคับคุม ว.พยาบาล กัน นศ.ถูกลอยแพ 6พค.54
ชมรมแพทย์ชนบทโวยค่าตอบแทน รพ.ชุมชน 6พค.54
สธ.เผยครม.อนุมัติหมื่นล้านสร้างคน 1.65หมื่นใน 10 ปี  6พค.54
กก.กำลังคน หนุน ครม.ผลิตหมอเพิ่ม 5พค.54
ครม.อนุมัติงบเบี้ยเลี้ยงกว่า4พันล้านให้ รพ.ใน สธ. 4พค.54
"จุรินทร์" เผย ครม.เห็นชอบจัดตำแหน่งพยาบาลใต้  4พค.54
ครม.ไฟเขียวหมอ-พยาบาล เป็น ขรก  4พค.54
ครม. อนุมัติเพิ่มพยาบาลลงพื้นที่ชายแดนใต้-ให้งบสธ.อีก 1.5หมื่นล้าน 3พค.54
ชง ครม.ขอ 30,000 อัตรา แก้ปัญหาพยาบาล-บุคลากร สธ.ขาดแคลน 2พค.54
โสมชบาจ๊ะจ๋า 29 เมษ.54
วิกฤติแพทย์ พยาบาลสมองไหลบาดแผลเรื้อรังที่ต้องเร่งรักษา 24 เมษ.54
สบช.ปรับรับตรง นศ.พยาบาล เปิดช่องเลือกพื้นที่ทำงาน   13 เมษ.54
ส่งพยาบาลป้ายแดง3พันคน ลง5จ.ชายแดนใต้  26 มี.ค.54
สธ.จัดงานต้อนรับ "บัณฑิตคืนถิ่น เพื่อสร้างสุขภาพและสร้างสันติสุขชาวใต้" มีผู้ร่วมงานมากกว่า 3,000 คน 26 มี.ค.54
สธ.ส่งพยาบาลวิชาชีพป้ายแดงเกือบ 3,000 คนโครงการผลิตเพิ่มเพื่อแก้ปัญหา 5จ.ชายแดนใต้  26 มี.ค.54

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-03-28 (889 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์