Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
ผังองค์กร


                                         

  นางสุพรรณ กาญจนเจตนี
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

   

   น.ส.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม
  วิทยาจารย์ชำนาญการพเศษ

    

    นางยุพดี ไตรติลานันท์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

    

    นางพรจันทร์ เชาว์ชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

        

   นางเหมือนหยก จรัสวิมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    นางสุกัญญา แสงรุ่งเรือง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                    

   นายนพรัตน์ มโนดุลย์
       พนักงานบริการ
      เอกสารทั่วไป บ.๒

      นายบัวทอง คล้ายสุบรรณ์
        พนักงานพิมพ์ดีด ส.๑

   นายหาญ คราประยูร
     พนักงานขับรถยนต์

   นายวิฑูร น้อยจันทร์
     พนักงานขับรถยนต์

   น.ส.ประเทือง สมยา
             แม่บ้าน

 
              
      น.ส.ภาคยา โกกิลกนิษฐ์
  นักวิเคาระห์นโยบายและแผน
     น.ส.ยศวดี งามสอาด
      นักประชาสัมพันธ์
   
                   

  น.ส.กนกธร ดำรงวัฒน
     งานประชาสัมพันธ์
       และเผยแพร่ภาพ
        ลักษณ์องค์กร

      นายเมธี ศิริโพธิ์
  งานสนับสนุนประชาสัมพันธ์
 เกี่ยวกับสื่อและดูแล Website

   น.ส.จันทร์จรัส บุญทวี
  งานการจัดการงานทั่วไป

  น.ส.น้ำฝน พยัคคานนท์
  งานการจัดการงานทั่วไป

   น.ส.วาลิกา โรจนพงษ์
       งานจัดการทั่วไป

 
                                      

    นายสุรศักดิ์ สุขอุ่มอุ่น
 งานบริการงานขับรถยนต์

    นายคนึงเดช รักษ์สังข์
   งานบริการงานขับรถยนต์

    นายอำนวย ช่วงใหญ่
งานเหมาบริการงานขับรถยนต์

นายชุมพร มงคลแก่นทราย
 งานบริการงานขับรถยนต์

นายรณชัยเขียวสุวรรณ์
งานบริการงานขับรถยนต์

 นายอมรเทพ มงคลแก่ทราย
   งานบริการงานขับรถยนต์

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-04-18 (5719 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์