Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
จัดซื้อจัดจ้าง

 

  
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 25/3/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร และแก้วกัลยาสิกขาลัย ของสถาบันพระบรมราชชนก
 วันที่ 25/3/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 วันที่11/3/58
   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 วันที่ 2/3/58
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จันวน ๓ รายการ(๗ คัน) ของสถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร "รายการรถบรรทุก ๖ ล้อ (โดยสาร)
 วันที่ 26/2/58
   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 วันที่ 26/02/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร ๘,๕๔๐ ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
 วันที่ 23/02/58
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนืวชิระ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
 วันที่ 23/02/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกลุ่มพัฒนาบุคลากรและแก้วกัลยาสิกขาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก
 วันที่ 16/02/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 วันที่ 12/02/58
   ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลีนิกการแพทย์แผนไทยชั้นเดียว วสส.จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 6/2/58
   ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตของงาน(TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๔๐ ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วพบ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง (ครั้งที่๒)
 วันที่ 5/2/58
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๔๐ ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณูโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 21/1/58
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็น อาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๘๐ ตาราเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 20/1/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๐๐ ตรม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร และถมดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 6/01/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๔๐ ตรม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ 6/01/58
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 วันที่ 23/12/57
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๓ รายการ
 วันที่ 22 /12/57
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 19/12/57
   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง(ดีเซล)  วันที่ 12/11/57
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 1 หลัง  วันที่ 11/12/57
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   วันที่ 4/12/57
   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   วันที่ 11/11/57
   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   วันที่ 11/11/57
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ(๗คัน)ของสถาบันพระบรมราชชนก(ส่วนกลาง)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 
 วันที่ 7/11/2557
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ     วันที่ 25/10/2557
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)   วันที่ 28/10/2557
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 27/10/2557
  ประกาศคระกรรมการการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   วันที่ 21/10/2557
   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   วันที่ 8/10/2557
  เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ   วันที่ 25/09/2557
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซด์สถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 12/09/2557
   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   วันที่ 12/09/2557
   ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานของสถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 9/09/2557
  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก)
 วันที่ 9/09/2557
   ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)     วันที่ 4/09/2557
 

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก)

 วันที่ 2/09/2557
   เผยแพร่ราคากลาง จ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   วันที่ 28/08/2557
   เผยแพร่ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร

 วันที่ 28/08/57
   ประกาศสอบราคาพัฒนาเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 26/08/2557
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   วันที่ 22/08/57
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก   วันที่ 21/08/2557
   ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   วันที่ 21/08/57
  ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

 วันที่ 28/07/57
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานติดตั้ง จำนวน 22 รายการ     วันที่ 24/07/57
  ประกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งจำนวน 57 ชุด ประจำปีงบประมาณ2557  วันที่ 18/07/57


ประกาศสอบราคาจ้างงานบันทึกเทปโทรทัศน์ และถ่ายโทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 8/05/57


ประกาศสอบราคาเช่าเต็นท์และพัดลมพร้อมติดตั้ง


วันที่ 8/05/57


ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ


วันที่ 9/04/57


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง 


วันที่ 4/04/2557


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ


วันที่ 3/04/57


การตรวจสอบผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


วันที่ 3/04/2557
   

ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างทำปกประกาศนียบัตร ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2,500 รายการ  
 

วันที่ 27/03/2557


ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ 


วันที่ 4/03/57


ประระกาศสอบราคาซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง 


วันที่ 22/01/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ครุภัณฑ์กีฬา) จำนวน 9 รายการ   วันที่ 27/12/2556
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ  วันที่ 16/10/2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ  วันที่ 11/9/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 คัน   วันที่ 9/9/2556
ประกาศสอบราคาเช่าบริการวงจรเชื่อมโยมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   วันที่ 5/9/2556
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 72 รายการ  วันที่ 26/08/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 10 รายการ  วันที่ 26/08/2556 
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฒฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 3/06/2556
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  วันที่ 14/05/2556
 สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดินและปรับปรุงสระ  วันที่ 14/05/2556
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  วันที่ 29/04/2556 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 25/03/2556
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-05-24 (2636 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์