Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รวมสารสัมพันธ์ 55

 

 เนื้อหาย่อ
- เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- วพบ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒๐ ปี
- ขอแสดงความยินดีผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย
- วพบ.ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีทางสาธารณสุข จัดโครงการตลาดนัดวัตกรรมทางสุขภาพ
 

  เนื้อหาย่อ
- สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์
-  วพบ.ขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-  ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
-  ผู้อำนวยการ วพบ.ชลบุรี ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2555 
 

เนื้อหาย่อ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ออกบูธแสดงผลงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จัดพิธีมาลาบูชาครู เลื่อนชั้น มอบหมวก
-  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดโครงการ ”การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
 

เนื้อหาย่อ

-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาออกบริการวิชาการในโครงการสร้างชุมชน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
   เนื้อหาย่อ
- วันพยาบาลแห่งชาติ
- จัดนิทรรศการในวโรกาสครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- บันทึกเทปถวายอาศิรวาทราชสดุดี 5 ธันวา
   เนื้อหาย่อ
- วพบ.พระพุทธบาทจัดงานเลี้ยง พุดตานสุขสันข์ปีใหม่ก้าวไป Asean
- วพบ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรม
- วพบ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-06-06 (5051 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์