Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
ข้อมูลการรับสมัครบุคลากร

รับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินลงตำแหน่งว่าง  วันที่ 26/02/56
รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน แก้วกัลยาสิขาลัย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 30/11/56 

รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการและกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

 
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-07-03 (1265 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์