Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ปี 50

สารสัมพันธ์ ปี 50                           ( Download File ได้ข้างล่าง )

 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2550  

 เนื้อหาย่อ
-ความทรงจำและคุณค่า
-นักศึกษาพยาบาลเข้ารับพระราชทุน...
-รองปลัด กสธ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก
-รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อพ่อ

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2550
เนื้อหาย่อ
--"สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย"
-การจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษา
-อาจารย์พยาบาล และข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2550
-พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"


ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2550
เนื้อหาย่อ
-ปลัด สธ.นำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
-เสวนาเรื่อง "การออก พรบ. ยกสถานะ สบช. เป็นส่วนราชการ"
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2549
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2550
 

เนื้อหาย่อ
-ผลิตพยาบาลเพิ่ม 3,000 คน ผอ.ไฟเขียวปรับองค์กร "นิติบุคคล"ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2550
เนื้อหาย่อ
-ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่การอบรมหลักสูตร "การสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร"
 
 

ไฟล์ประกอบ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2550.pdf
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2550.pdf
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม 2550.pdf
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2550.pdf
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2550.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-24 (3197 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์