Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 55

 
เนื้อหาย่อ
- วพบ.พระพุทธบาทจัดงานเลี้ยง พุดตานสุขสันข์ปีใหม่ก้าวไป Asean
- วพบ.ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมคุณธรรม
- วพบ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download File สารสัมพันธ์

783600magazine_dec2012.pdf
  ขั้นตอนการเปิดสารสัมพันธ์ E-book

1.เปิดหน้า Page สารสัมพันธ์ สบช.

2.กดปุ่ม Enable FullScreen ข้างล่างซ้าย

3.เมื่อกดปุ่ม Enable FullScreen แล้วจะปรากฏรูปเล่มสารสัมพันธ์

4.เมื่อต้องการอ่านหน้าต่อไปให้กดปุ่ม Next Page ข้างล่างขวา

5.ให้กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเล่ม

6.เมื่อต้องการออกจากหน้ารูปเล่มสารสัมพันธ์ ให้กดปุ่ม Back to
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-01-16 (670 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์