Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ม.ค.-ก.พ. ปี56

  เนื้อหา
- สบช. เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
- สัมมนาพัฒนาระบบการศึกษาด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข
- ระยะเวลาในการเก็บ log file จำนวน 90 วัน
- รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

Download เอกสาร

สารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
   
ขั้นตอนการเปิดสารสัมพันธ์ E-book

1.เปิดหน้า Page สารสัมพันธ์ สบช.

2.กดปุ่ม Enable FullScreen ข้างล่างซ้าย

3.เมื่อกดปุ่ม Enable FullScreen แล้วจะปรากฏรูปเล่มสารสัมพันธ์

4.เมื่อต้องการอ่านหน้าต่อไปให้กดปุ่ม Next Page ข้างล่างขวา

5.ให้กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากเล่ม

6.เมื่อต้องการออกจากหน้ารูปเล่มสารสัมพันธ์ ให้กดปุ่ม Back to

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-02-28 (847 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์