Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
รวมสารสัมพันธ์ ปี56

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556

เนื้อหาย่อ

- รางวัลพยาบาลดีเด่น
- นักการสาธารณสุขดีเด่น "รางวัลชัยนาทนเรนทร"
- รอบรู้ไอที - รอบโลกเทคโนโลยี
- งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ "สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก"
- ตอบข้อคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคล
 ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556

เนื้อหาย่อ

- รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556
- รู้จักความหมายของวัฒนธรรมองค์กร สถาบันพระบรมราชชนก
- ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
- ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
- สบช.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556
- ตอบข้อคำถามเรื่องการบริหารงานบุคคล
    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2556

เนื้อหาย่อ

- สบช.มอบเกียรติบัตรยกย่อง น.ส ณัฐวดี เมืองใจ ศิษย์เก่าวพบ.พะเยา
- ความก้าวหน้าของพนักงานกระทรวงสาธารสุข
- คณะผู้บริหารถวายอาศิรวาท 12 สิงหามหาราชินีนาถ
- แนวทางพัฒนาทักษะนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เนื้อหา
- สบช. เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
- สัมมนาพัฒนาระบบการศึกษาด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข
- ระยะเวลาในการเก็บ log file จำนวน 90 วัน
- รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เนื้อหา
- ผอ.สบช.รดน้ำขอพรผู้บริหาร สธ. ในวันสงกรานต์
- พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข
- ว.378 คือ อะไร ?
- โครงการอบรมวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : การดูแลสุขภาพตา และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
เนื้อหา
- รางวัลอาจารย์พยาบาลและพยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น
- Cloud Computing คืออะไร
- สบช. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ สบช.
   
   
   

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-02-28 (3833 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์