Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม


หมายเหตุ : ขอความกรุณาอ่านเอกสารร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกก่อนจึงตอบแบบสอบถามได้

 - บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.  ดาวน์โหลดเอกสาร

 - บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.  ดาวน์โหลดเอกสาร

 - แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-02-28 (154381 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์