Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ปี 51
สารสัมพันธ์ปี51
สารสัมพันธ์ ปี 51                      ( Download File ได้ข้างล่าง )

 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 2551  
   เนื้อหาย่อ
- น้อมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสนครินทร์
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2551
- การจัดตำแหน่งตามโครงสร้างตำแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่


   
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม 2551  
   เนื้อหาย่อ
-สถาบันพระบรมราชชนก จัดสัมมนาความร่วมมือการฝึกภาคปฏิบัติของ นักศึกษา
  พยาบาลระหว่างวิทยาลัยกับแหล่งฝึก
-การประชุมวิชาการ "การบริหารสู่การเป็นองค์กรแนวหน้า"
-หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยในสังกัด
  สถาบันพระบรมราชชนกปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม 2551

 

 เนื้อหาย่อ
-ผลการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2551
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  จากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ประจำปีการศึกษา 2550
-การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-อาจารย์พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2551

 

 เนื้อหาย่อ
-พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสตมวาร  ถวายพระกุศล  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชชนครินทร์
-ระลึกรัชกาลที่ 1  รัชกาลที่ 3  และวันจักรี
-พิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2551

 

 เนื้อหาย่อ
-นโยบายการพัฒนาบริหารเชิงรุก
-การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม
-ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี50
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2551

 

เนื้อหาย่อ
-อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
-กิจกรรม มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
-พิธีถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์ เนื่องจากครบรอบ 12 ปี
-วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ เทิดไท้ราชัน...
 
 

ไฟล์ประกอบ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน 2551.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มิถุนายน 2551.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2551.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2551.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ธันวาคม 2551 .pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-24 (2405 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์