Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์

ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์


       
     
นางสุพรรณ กาญจนเจตนี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
   
         
       
         
                                          
นที มีมากบาง
วพบ.กรุงเทพ
โทรศัพท์: 082-7063728
e-mail:
nateememakbang
@gmail.com
จำรัส โทราช
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 081-7791721
e-mail:
jamras2007@gmail.com
นิรมล ศรีทอง
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 089-0553202
e-mail:
rosegarden2555
@gmail.com
รวงดี ชีวะสุทโธ
วพบ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 086-142-4000
e-mail:
ruangnoi
@yahoo.com
อรวรรณ ดวงใจ
วพบ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 088-197-6595
e-mail
pink_kit_kitty@gmail.com
         
                        
วนิดา ทุมมัย
วทก.
โทรศัพท์: 086-142-5048
e-mail:
wanida.kt
@hotmail.com
สรญา ต่ายใหญ่เที่ยง
วทก.
โทรศัพท์: 084-705-1930
e-mail:
fai24234
@hotmail.com
อัมภรณ์ ฝนกระโทก
วสส.ชลบุรี
โทรศัพท์: 088-874-3538
e-mail:
hr.scphc
@gmail.com
จิตรลัดดา สุ่มมาตย์
วสส.ชลบุรี
โทรศัพท์: 080-635-3433
e-mail:
da-dare
@hotmail.com

สุเมธี วิทุนัด
ว.แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
โทรศัพท์: 083-882-6647
e-mail:
aoxmu
@hotmail.com

         
                    
ถาวร สุระสา
วพบ.นพรัตน์วชิระ
โทรศัพท์: 083-143-3808
e-mail:
neo8506@gmail.com

มาริสา บาระเฮม
วพบ.นพรัตน์วชิระ
โทรศัพท์: 080-260-3975
e-mail:
fa_risary
@hotmail.com

หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
วพบ.ราชบุรี
โทรศัพท์: 089-836-7835
e-mail:
hatari_aram
@hotmail.com

ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา
วพบ.สระบุรี
โทรศัพท์: 089-081-0729
e-mail:
tuggy5068_nurse
@lhotmail.com

รัมภ์รดา ศรีชัย
วพบ.สระบุรี
โทรศัพท์: 086-131-5902
e-mail:
rumrada--21
@hotmail.com

         
พุทฒิธาดา สุขเจริญ
วพบ.พระพุทธบาท
โทรศัพท์: 081-914-6463
e-mail:
chompoo714
@yahoo.com
อัศวเดช สละอวยพร
วพบ.ชัยนาท
โทรศัพท์: 089-806-5757
e-mail:
atsawadej11@hotmail.com
 

อังค์ริสา พินิจจันทร์
วพบ.ชัยนาท
โทรศัพท์: 086-616-4981
e-mail:
oangrisa@gmail.com

กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่
วพบ.ชัยนาท
โทรศัพท์: 087-371-5074
e-mail:
minedear.11
@gmail.com

กนกอร คล้ายจันทร์
วพบ.ชัยนาท
โทรศัพท์: 089-860-8146
e-mail:
cordail_girl
@hotmail.com

         

รวงทอง ทองโชติ
วพบ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 081-856-5823
e-mail:
ruang23
@hotmail.com 

จริญญา สัตบุษ
วสส.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 080-066-4163
e-mail:
ya_20@hotmail.com

ณปภัช บุญเกิด
ว.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
โทรศัพท์: 088-542-3786
e-mail:
penny_2831
@hotmail.com

วัชรา สุขแท้
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
โทรศัพท์: 086-447-4610
e-mail:
m_visat
@hotmail.com

ปรัชญา เครือพรมมินทร์
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
โทรศัพท์: 091-025-0027
e-mail:
sonic_snow
@hotmail.com

         
อานนท์ ติ๊บย้อย
วพบ.พะเยา
โทรศัพท์: 084-611-9241
e-mail:
nonnatee_462@hotmail.com

ชุลีพร ทองโพธิ์เลน
วพบ.พุทธชินราช
โทรศัพท์: 084-578-8766
e-mail:
chuleeporn893
@gmail.com

กำยาน เพื่องมณี
วพบ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์: 085-603-4255
e-mail:
bantan821
@hotmail.com

จริล แก้วดวงเล็ก
วสส.พิษณุโลก
โทรศัพท์: 085-535-3106
e-mail:
jarilg
@gmail.com

ณพิชญา พงษ์วานิช
วสส.พิษณุโลก
โทรศัพท์: 090-052-2722
e-mail:
napichaya.doy
@gmail.com

       

ภรณ์ชุดา นาสวาสดิ์
วพบ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 081-981-8088
e-mail
noinasawat@hotmail.com

สุภาวดี ไชยเดชาธร
วพบ.นครราชสีมา
โทรศัพท์: 085-493-2333
e-mail
supawadee123@yahoo.com
 

วิมลมาศ แก้วสีขาว
วพ.ศรีมหาสารคาม
โทรศัพท์: 084-794-8249
e-mail
keawsee@gmail.com

ปริศนา อุปแสน
วพ.ศรีมหาสารคาม
โทรศัพท์: 089-376-8493
e-mail
prisana_noi@hotmail.com

ภัฐธีรา วิริยสิทธาวัฒน์
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
โทรศัพท์: 081-069-2163
e-mail
noiphat509@gmail.com
 
         

กัญจนพร เสตพันธ์
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
โทรศัพท์: 083-731-7488
e-mail
kanjanaporn2511@gmail.com

อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
วพบ.อุดรธานี
โทรศัพท์: 081-739-3343
e-mail:
kamornrat
@hotmail.com
วิไลพร พลสูงเนิน
วพบ.อุดรธานี
โทรศัพท์: 087-239-1092
e-mail:
b2bresh
@hotmail.com 
ศุภากร ไชยวงษ์
วสส.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 081-060-6488
e-mail:
suparkorn@chaiyo.com
 
รจนา โสภาศรี
วสส.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 083-362-0908
e-mail:
sopasri@hotmail.com
 
         
ณิระชา กายสิทธิ์
วสส.อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 088-582-5814
e-mail
niracha25.kaiyasit@gmail.com
ศุภพิพฒน์ พลหาญ
วสส.อุบลราชธานี
โทรศัพท์: 089-717-0972
e-mail:
new_toons_2@hotmailcom
 
เจนการ ชูเชิด
วพบ.สุรินทร์
โทรศัพท์: 081-619-4412
e-mail:
jjenkarn
@hotmail.com 
พรศิริ สุระสังข์
วพบ.สุรินทร์
โทรศัพท์: 080-734-2012
e-mail:
surasang.porn@gmail.com 
ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
วพบ.สงขลา
โทรศัพท์: 081-737-2878
e-mail
khwan.sa@hotmail.com
 
         

จันทร์จิรา อำลอย
วพบ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 082-278-4616
e-mail:
bbo2519@hotmail.com

นิภาดา แสงแก้ว
วพบ.สุราษฎ์ธานี
โทรศัพท์: 087-623-4027
e-mail
mic_jajaa@hotmail.com

ชุติมา รักษ์บางแหลม
วพบ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 081-569-7805
e-mail
c_rukbanglaem@hotmail.com

สิงห์ กาญจนอารี
วพบ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 089-594-4590
e-mail
singha88@windowslive.com 
สาดี แฮมิลตัน
วพบ.ตรัง
โทรศัพท์: 081-259-3003
e-mail:
sadesa2001@yahoo.com 
         

ภานุวัฒน์ สุวรรณจันทร์
วพบ.ตรัง
โทรศัพท์: 081-537-4728
e-mail
pirate.f@gmail.com

มลจิรา อ่อนมิ่ง
วสส.ตรัง
โทรศัพท์: 086-848-8088
e-mail:
tunmagun@hotmail.com

พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์
วพบ.ยะลา
โทรศัพท์: 086-484-5096
e-mail:
rongsawat55
@gmail.com

รุ่งรัชนี ชำนิธุระการ
วพบ.ยะลา
โทรศัพท์: 081-599-1451
e-mail:
kung_yala
@hotmail.com

ชมพูนุช สุภาพวานิช
วสส.ยะลา
โทรศัพท์: 090-798-7104
e-mail
csupap@gmail.com

         
ราตรี นิมมานรัตน์
วสส.ยะลา
โทรศัพท์: 089-870-2519
e-mail:
priya_love@hotmail.co.th
ศิริพร ถนอมทรัพย์
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
โทรศัพท์: 089-858-8357
e-mail:
siriporn.2516@yahoo.co.th
         

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-09-30 (4965 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์