Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ปี 52
สารสัมพันธ์ปี52
สารสัมพันธ์ ปี 52                      ( Download File ได้ข้างล่าง )

ปีที่3 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม2552
     

เนื้อหาย่อ
-
อาศิรวาทสดุดีองค์ราชันย์
- เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน " วันพยาบาลแห่งชาติ"
- ผลงานนวัตกรรม วพบ.ขอนแก่น ได้รับลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- สถาบันพระบรมราชชนกคว้ารางวัล "นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น" ปี 2552ปีที่3 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม2552
  

เนื้อหาย่อ
-
บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
  "สมเด็จพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เนื่องในวันมหิดล
- คนดีศรีสาธารณสุข 2552
- หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2552 (ในสังกัดสำนักงานปลัด กสธ.)
- วิทยาลัยในสังกัด ออกรณรงค์ป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"ปีที่3 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม2552

 

เนื้อหาย่อ
- ถวายอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" 12 สิงหาคม 2552
- สถาบันพระบรมราชชนกรับโอนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
- สบช. ลงนามความร่วมมือกับ สสจ.ขอนแก่น ผลิตพยาบาล " โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552 - 2558 "
- เกียรติประวัติ " ข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2552 "
- ข้าราชการและลูกจ้างของสถาบันพระบรมราชชนกเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2552 จำนวน 20 คน
- ข้าราชการสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 17 คน                        

ปีที่3 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน2552   

  

 เนื้อหาย่อ
- เพชรน้ำเอกแห่งความภาคภูมิใจ
- ยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิต
- รดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องใน "วันสงกรานต์   
ปีที่3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน2552  

  เนื้อหาย่อ
- ประมวลภาพงานครบรอบ 90 ปี การสาธารณสุขไทย
- มูนิธิ สมาคม มอบทุนการศึกษา "นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยใน
  สังกัดสถาบันพระบรราชชนก"
- วันจักรี
- ความคืบหน้าเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ สถาบันพระบรมราชชนก
- การเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาก "ระบบซี" เป็น
  "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน"ปีที่3 ฉบับที่1 เดือนกุมภาพันธ์2552
       

เนื้อหาย่อ
- ครบรอบ 13 ปี วันพระราชทานนาม "สถาบันพระบรมราชชนก"
- แนะนำผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
- สถาบันพระบรมราชชนก เปิดอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือก 
  ประจำปี 2552
- การปรับปรุงเครื่องแบบราชการตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน
  พ.ศ.2551 
 

ไฟล์ประกอบ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม 2552.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2552.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม 2552.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2552.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2552.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 2552.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-24 (2871 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์