Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ปี 53
สารสัมพันธ์ปี53
สารสัมพันธ์ ปี 53                       ( Download File ได้ข้างล่าง )  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553

เนื้อหาย่อ
- โครงการประชุมวิชาการของนักศึกษาปีการศึกษา 2553
- วันพยาบาลแห่งชาติ
- วพบ.ศรีมหาสารคาม นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 5 สถาบัน
- วพบ.สุรินทร์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2553

เนื้อหาย่อ
- สถาบันพระบรมราชชนกถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
- การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553
- พัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับสากล
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดประชุมสัมมนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553

เนื้อหาย่อ
- ต้อนรับอาจารย์ใหม่ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553
- 3 วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือสร้างชื่อในเวทีระดับชาติ
- สบช.คว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับกรม ปี 2553
- สบช.จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2553
- ต้นแบบ "ทู บี นัมเบอร์วัน" จิตอาสา
ปีที่4 ฉบับที่  3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2553

เนื้อหาย่อ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราสัญลักษณ์
สถาบันพระบรมราชชนก
- สบช.มอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ดี "Good Practice"ประจำปี2552
- วพบ.สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเมืองเล่อซาน ลงนามความร่วมมือ
พัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ขัดเกลาทางสังคมซ้ำหรือศูนย์
รวมพฤติกรรรมเสี่ยง
- วพบ.กรุงเทพเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ปีการศึกษา 2553


ปีที่4 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน2553

เนื้อหาย่อ
- การดำเนินงานเร่งด่วนรองรับการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลในพื้นที่
  ภาคใต้
- เปิดใจอาจารย์พยาบาลรางวัลครุฑทองคำประจำปี 2552
- ผู้บริหารงานสาธารณสุขดีเด่นสมาคมนักบริหารสาธารณสุข
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " ก้าวย่าง...สู่วิชาชีพ "
- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี2553
  ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553


ปีที่4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2553
   เนื้อหาย่อ
- แต่งตั้งผู้อำนวยการ วพบ.ชลบุรี , ผู้อำนวยการ วสส.จังหวัดยะลา และ ผู้อำนวยการแก้วกัลยาสิกขาลัย
- วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ก้าวสู่ระดับนานาชาติ
- สถาบันพระบรมราชชนก เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข
- มหาวิทยาลัยอีดิธ โคแวน ออสเตรเลีย และ วพบ.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพยาบาลและวัฒนธรรม
 
 

ไฟล์ประกอบ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2553.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2553.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553-1.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553-2.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553-3.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553-4.pdf
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553.pdf

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-24 (2761 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์