Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ 57
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

เนื้อหาย่อ

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557

- วพบ.นครราชสีมาคว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น

- พรรณไม้อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 1)

- 21 ปี สบช.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

- วางพานพุ่มสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทรวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบ 96 ปี

- e-learning กับการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 3
ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557

เนื้อหาย่อ

- สถาบันพระบรมราชชนกลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล

เทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

- พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

- งานประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล"ชัยนาทนเรนทร"ประจำปี 2556

- e-learning กับการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557

เนื้อหาย่อ

-  สถาบันพระบรมราชชนกรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากผลงานวิจัย”ส้มมือแก้ง่วง”

- องค์กรแห่งความสุขภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

-  ถวายอาศิรวาทเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

- e-learning กับการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557

เนื้อหาย่อ

-  รางวัลอาจารย์พยาบาล พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

-  การจัดการความรู้ หรือ KM (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

-  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

-  ถาม - ตอบ การส่งหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารมีจำนวนมากจะส่งตัวจริงได้หรือไม่ ?ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557

เนื้อหาย่อ

-  รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557

-  การจัดการความรู้ หรือ KM

-  คณะผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

-  ถาม - ตอบ ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของวิทยาลัยฯ ?
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

เนื้อหาย่อ

- รางวัล Best Paper Award

- การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

-
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด

- เวทีวิจัยและเสวนา “การสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัย


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 0000-00-00 (3627 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์