Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ ปี 54
สารสัมพันธ์ปี54
สารสัมพันธ์ ปี 54                       ( Download File ได้ข้างล่าง )  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

เนื้อหาย่อ

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดโครงการ Up To Me
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
   ศึกษา
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคลอดบุตรและ
   การตั้งครรภ์ 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
   ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม-เมษายน 2554

เนื้อหาย่อ
-
ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 ประจำปี 2553
-แสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลสำเร็จการศึกษาประจำปี 2553
-การประกวดบทอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2554

เนื้อหาย่อ
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการป้องกันอัคคีภัย
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุรินทร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัย


ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

เนื้อหาย่อ
- วิทยาลัยพยาบาลอาสาสมัครช่วยเหลือน้ำท่วม
- วิทยาลัยพยาบาลจัดกีฬาเครือข่าย
- ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลราชชนี นครลำปาง รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-24 (2857 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์