Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
สารสัมพันธ์ กันยายน - ตุลาคม 57  เนื้อหาย่อ- สถาบันพระบรมราชชนกลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล

เทิดพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

- พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล

- งานประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล"ชัยนาทนเรนทร"ประจำปี 2556

- e-learning กับการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 2  Download file                          
   


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-12-11 (1103 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์