Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

·  
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 0 ดาวน์โหลด และ 1 ประเภท ในฐานข้อมูล
แบบสำรวจ
แบบสำรวจความพึ่งพอใจในสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก รูปแบบใหม่

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 364
คำแนะนำ: 2
จำนวนผู้เยี่ยมชมขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์