Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง มีนาคม 20, 2017

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.486% (14)
01:00 - 01:59 8.880% (50)
02:00 - 02:59 3.730% (21)
03:00 - 03:59 3.197% (18)
04:00 - 04:59 4.795% (27)
05:00 - 05:59 3.552% (20)
06:00 - 06:59 3.019% (17)
07:00 - 07:59 3.197% (18)
08:00 - 08:59 2.486% (14)
09:00 - 09:59 4.440% (25)
10:00 - 10:59 2.486% (14)
11:00 - 11:59 3.197% (18)
12:00 - 12:59 3.019% (17)
13:00 - 13:59 3.019% (17)
14:00 - 14:59 3.730% (21)
15:00 - 15:59 6.216% (35)
16:00 - 16:59 4.262% (24)
17:00 - 17:59 5.683% (32)
18:00 - 18:59 6.927% (39)
19:00 - 19:59 6.216% (35)
20:00 - 20:59 4.973% (28)
21:00 - 21:59 3.730% (21)
22:00 - 22:59 3.907% (22)
23:00 - 23:59 2.841% (16)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์