Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง เมษายน 20, 2017

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 1.555% (7)
01:00 - 01:59 3.555% (16)
02:00 - 02:59 3.777% (17)
03:00 - 03:59 3.777% (17)
04:00 - 04:59 4% (18)
05:00 - 05:59 5.111% (23)
06:00 - 06:59 4.222% (19)
07:00 - 07:59 4.666% (21)
08:00 - 08:59 6% (27)
09:00 - 09:59 7.111% (32)
10:00 - 10:59 3.555% (16)
11:00 - 11:59 5.333% (24)
12:00 - 12:59 4.222% (19)
13:00 - 13:59 6.666% (30)
14:00 - 14:59 5.111% (23)
15:00 - 15:59 3.111% (14)
16:00 - 16:59 3.555% (16)
17:00 - 17:59 2.444% (11)
18:00 - 18:59 1.333% (6)
19:00 - 19:59 2.888% (13)
20:00 - 20:59 3.777% (17)
21:00 - 21:59 5.333% (24)
22:00 - 22:59 4.888% (22)
23:00 - 23:59 4% (18)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์