Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง เมษายน 21, 2017

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.637% (11)
01:00 - 01:59 1.918% (8)
02:00 - 02:59 2.158% (9)
03:00 - 03:59 2.637% (11)
04:00 - 04:59 4.316% (18)
05:00 - 05:59 4.076% (17)
06:00 - 06:59 8.153% (34)
07:00 - 07:59 3.597% (15)
08:00 - 08:59 5.995% (25)
09:00 - 09:59 4.076% (17)
10:00 - 10:59 3.597% (15)
11:00 - 11:59 5.515% (23)
12:00 - 12:59 3.597% (15)
13:00 - 13:59 8.393% (35)
14:00 - 14:59 4.316% (18)
15:00 - 15:59 4.796% (20)
16:00 - 16:59 6.235% (26)
17:00 - 17:59 2.637% (11)
18:00 - 18:59 4.076% (17)
19:00 - 19:59 2.637% (11)
20:00 - 20:59 5.275% (22)
21:00 - 21:59 3.597% (15)
22:00 - 22:59 2.877% (12)
23:00 - 23:59 2.877% (12)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์