Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง พฤษภาคม 19, 2017

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.289% (10)
01:00 - 01:59 3.618% (11)
02:00 - 02:59 4.934% (15)
03:00 - 03:59 3.947% (12)
04:00 - 04:59 3.947% (12)
05:00 - 05:59 3.947% (12)
06:00 - 06:59 2.960% (9)
07:00 - 07:59 2.960% (9)
08:00 - 08:59 4.605% (14)
09:00 - 09:59 3.289% (10)
10:00 - 10:59 4.934% (15)
11:00 - 11:59 2.302% (7)
12:00 - 12:59 6.578% (20)
13:00 - 13:59 2.960% (9)
14:00 - 14:59 6.907% (21)
15:00 - 15:59 2.631% (8)
16:00 - 16:59 3.618% (11)
17:00 - 17:59 3.947% (12)
18:00 - 18:59 6.907% (21)
19:00 - 19:59 3.289% (10)
20:00 - 20:59 4.934% (15)
21:00 - 21:59 5.263% (16)
22:00 - 22:59 3.289% (10)
23:00 - 23:59 4.934% (15)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์