Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
ความเห็นที่ผ่านมา
· แบบสำรวจความพึ่งพอใจในสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก รูปแบบใหม่ (ผลสำรวจ - 364 ผู้แสดงความเห็น)
·  (ผลสำรวจ - 0 ผู้แสดงความเห็น)
· แบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก (ผลสำรวจ - 2 ผู้แสดงความเห็น)
· คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? (ผลสำรวจ - 21 ผู้แสดงความเห็น)ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์