Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » ประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒ... "
ประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒ...
สบช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2556

             
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินขีดความสามารถด้านการผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระดับภูมิภาค จึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการประเมินขีดความสามารถด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ปี 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในภูมิภาค โดยกำหนดดำเนินการประเมินภายในเดือนธันวาคม 2556 และรายงานผลต่อองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเดือนมีนาคม 2557

     

     
 
     

       

   


โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 10:11:30 น.
อ่าน 1755 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์