Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557 "
สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ปีการศึกษา 2557
   นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2557 ในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดเผยว่า
สถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ส่วนหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีเปิดรับสมัคร 4 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะรับสมัครในระบบสอบตรง ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2557 และระบบสอบกลาง (admissions) ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2557 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th

    

    
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:28:13 น.
อ่าน 8602 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.31 จาก 5 คะแนน (13 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์