Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก "
งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก
            สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย" และ "พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย" โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน

    
  
    

    

      

        
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก นำบุคลากรสถาบันไปร่วมสร้างความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี โดยมีนายสำเริง บุญถึก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และงานธุรการ สถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของบริจาค


พิธีอาเศียรวาทสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีอาเศียรวาทสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
พร้อมนำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด ข้าราชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาส
ครบรอบสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
      

      
นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีกล่าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

      
นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและผู้แทนหหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
    
      
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และวิทยาลัยในสังกัดวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

      

      
      

      
       
      

      

       
 

      

      

      
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มโดยพร้อมเพรียงกัน

      
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอาเศียรวาท

      
นักศึกษาจากวงดนตรีไทยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร้องนำเพลง"เทิดพระบิดามหิดล"

       

    

      

 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก


      
 
      

      

ายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก มีคณะผู้บริหารสถาบัน(ส่วนกลาง)
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี พร้อมรับฟังการแสดงธรรมเรื่อง "ชีวิตที่มีคุณค่า" จากพระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
 โอกาสนี้ได้ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 4 ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์


    

      

    

    

    

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ณ โถงชั้นล่างอาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีหน่วยเคลื่อนที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มารับการบริจาค


การประชุมวิชาการ"สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก ตามรอยพระราชบิดา ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ"
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

    
        
พิธีเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก นำโดยนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

        
      
       
        
พิธีเชิญธงประจำวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการและนักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และรองผู้อำนวยการสถาบัน


      

     
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำการแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละชุด "รำกล้วยตาก"มาสร้างสีสันและสร้างความประทับใจ


         

       
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประกอบด้วย ชุดสองทศวรรษบนเส้นทาง"สถาบันพระบรมราชชนก" ชุดเกียรติภูมิแห่งสถาบันพระบรมราชชนก
และ ชุดสถาบันพระบรมราชชนกกับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ


  
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม กล่าวรายงาน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ   

       
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน
และนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


การเสวนาวิชาการในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปีข้างหน้า
ดำเนินการเสวนาโดย ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

       
โดย นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10
นายวัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

    
    
    
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

   

       
    


     โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 14:48:55 น.
อ่าน 4414 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 3.50 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์