Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวันที่ 18 ...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวันที่ 18 ... "
ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล ในวันที่ 18  ...

 

ข้าราชการและนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล
    ในวันที่ 18  มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 น.

 

         ผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 7 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ซึ่งได้รับรางวัลเรียนดี มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตลอดหลักสูตรและมีความประพฤติดี จำนวน 18 คน เข้ารับประทานรางวัลมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี

  

ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก

  ประเภทผู้บริหาร

       นางสุพรรณ กาญจนเจตนี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีผลงานดีเด่นในการบริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางสุพรรณ  กาญจนเจตนีประเภทอาจารย์ผู้สอน

 

-        นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางสาวสุรางค์  เปรื่องเดช

-         นางกรรณิกา  เรืองเดช  ชาวสวนศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ในด้านการวิจัย  ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางกรรณิกา  เรืองเดช  ชาวสวนศรีเจริญ

-         นางสาวปรียาวรรณ  วิบูลย์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางสาวปรียาวรรณ  วิบูลย์วงศ์

 

ประเภทบุคลากรสนับสนุน

-          นายสุพรต  สุริโย นายช่างศิลป์ชำนาญงาน วิทยาลัยการสาธารณสุข   สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานสนับสนุน งานด้านบริหารจัดการ           ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นายสุพรต  สุริโย

-           นายวินิจฉัย  นินทรกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น สนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ            ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นายวินิจฉัย  นินทรกิจ

 

 

ประเภทพนักงานทั่วไป

          นางเครือวัลย์  ตรีธวัช  ตำแหน่งพนักงานจัดการหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นผู้ที่ตั้งใจทำงาน มีความเสียสละ และมีจิตอาสา   ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

นางเครือวัลย์  ตรีธวัช ผู้รับรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา  2557

นางนางสาวเสาวภาคย์  บุญตั้งแต่ง        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

นางนางสาวจิตติมา  อรรฆวิรัตฐิกาล      วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี

นางนางสาวรัชดาภรณ์  ทองมวล          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

นางนางสาวจีรภา  แก้วเขียว                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

นางนางสาวนูรมา  แม                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

นางนางสาวสุรีย์รัตน์  ชูลา                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

นางนางสาวนิชนันท์  บุญเลิศกุล           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

นางนางสาวพรพิมล  สมัครสมาน          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

นางนางสาวธนาภรณ์  ผิวขาว              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

นายนายขจรศักดิ์  หาดทะเล                วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

นายนายอิทธิพล  เพ็ญจันทร์                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

นางนางสาวศุภรัตน์  แท่งทม               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

นางนางสาวประภากร  ศรีสง่า              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

นางนางสาวพนิดา  อินทโชติ                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

นางนางสาวชนิกานต์  วิเศษเสือ                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์

นางนางสาวนันทนา  ม่วงมุข               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

นางนางสาวนิรมล  ผาเวช                   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

นายนางอานนท์  ไหมจุ้ย                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเพื่อนำนักศึกษาพยาบาล เข้ารับประทานรางวัล

ในวันที่ 18  มิถุนายน  2557 เวลา 14.00 น.

 

*********************************

    ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับรางวัลเรียนดี มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตลอดหลักสูตร และมีความประพฤติดีเข้ารับประทานรางวัลมูลนิธิสถาบัน    พระบรมราชชนก จำนวน    13 คน ดังนี้

ผู้รับรางวัลเรียนดี

นานางสาวกนกพร  เมืองซอง             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

นานางสาวสุธาวรรณ  ศรีบุญเพ็ง        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

นานางสาวจรรยา  สาดล                  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

นานางสาวภัทธิรา  แก้วดวงแสง         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

นานางสาวจันทิรา  จักรสาร              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

นานางสาวพรพรรณ  ศรีสงคราม        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

นานางสาวอ้อมขวัญ อินต๊ะปัญญา       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

นานางสาวชุติมา  แววสกุล               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

นานางสาวพฤดี  ศรีประเสริฐ            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

นานางสาวสุกัญญา  เมืองมาคำ          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

นานางสาวจุฬาลักษณ์  ใจยัง             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

นานายนฤชา  ใจแจ่ม                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

นานางสาววัชราภรณ์  เงินปุ่นนาค       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

                                                              

 

โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 13:29:28 น.
อ่าน 2136 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์