Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทา...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทา... "
อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทา...

อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข

เข้ารับประทานรางวัลในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.

 

*********************************

 

ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์พยาบาล พยาบาลและ    พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 จำนวน 10 คน  เข้ารับประทานเกียรติบัตรและรางวัลมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก  (ทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช) และรางวัล“เพชรกาสะลอง” สำหรับพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทานเกียรติบัตร จำนวน 6 คน ดังนี้

 

ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาล พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น

 

            นางศรีสมพร  ทรวงแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพและประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษาสูง มีผลงานดีเด่นรวมทั้งเป็นผู้นำ ในการพัฒนาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                         

นางสาวเสาวภา  เอกอดิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และผลงานดีเด่น ด้านการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

        

นางสาวจิตรศิริ  ตันติชาติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารการพยาบาล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี

         

นางวิภารัตน์  วงศ์วานวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บริหารการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ในด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                         

นางเครือวัลย์  พานิช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้บริหารการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                         

        นางนุชนาฎ  เหล็กตั๋ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุโขทัย เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ในด้านการพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วย ในโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                          

นางสาวเพชรา  คงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก  จังหวัดตาก เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในด้านเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                  

นางพรจิรัสย์  วิชัยโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขฤทัย จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                                     

        นางวิลาวรรณ  ชมาฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่มี ผลงานดีเด่นในด้านการดูแลนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                           

       นางวลีรัตน์ สุธนนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นพยาบาล  พี่เลี้ยงที่มีผลงานดีเด่นในด้านการดูแลนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                         

 

พยาบาลดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลเพชรกาสะลอง ของกระทรวงสาธารณสุข

 

                นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   หัวหน้าพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น    ด้านการบริหารการพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                        

            นางวัลภา วิเศษศุกล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร   การพยาบาลในชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี     

                       

                    นางรัชนี ไตรยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านปฏิบัติ    การพยาบาลในโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                          

                    นางกนกพร  อริยภูวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุโขทัยเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                        

                นางรัชนี  รัตนเมืองสอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ จังหวัดแพร่ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติ    การพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                            

               นายพงพรรณ  กาละนิโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยทิศ จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติ    การพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                        

 

                                                             

โดย : จิตรภณ อวยพร 
วันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 13:46:50 น.
อ่าน 2454 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์