Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 "
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

          เวลา 11.27 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 2,345 คน

    

     

   

  

  

      

      

          เวลา 10.40 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นวันที่สอง รวม 2,037 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เวชกิจฉุกเฉิน สหเวชศาสตร์ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

     

                

          โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า การศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นนั้น เป็นการศึกษาด้านการให้บริการสุขภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้ ย่อมได้รับความเชื่อถือว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ควรจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ท่านจะต้องยึดมั่นอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีคุณธรรมประจำใจ เช่น ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดพิจารณา ความอดทนหนักแน่น ตลอดจนศึกษาเรียนรู้อยู่โดยตลอดอีกด้วย การศึกษาเรียนรู้นี้ มิได้หมายความเพียงการอ่านตำราหรือหนังสือเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงการศึกษาขอบข่ายเป้าหมายของงาน และชีวิตจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะได้เป็นฐานข้อมูลช่วยเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม หากท่านทั้งหลายทำได้ดังที่กล่าวมานี้ ก็เชื่อแน่ว่า จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่ศึกษาอบรมไปใช้ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพได้ดีมีประสิทธิภาพ บังเกิดคุณค่าเป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ดังที่มุ่งหวัง 

   

พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556

          

    
  
    

          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมีนางลิลลี่ ศิริพร และนางกฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก คณะผู้บริหารในส่วนกลาง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในขบวนพิธี
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09:38:12 น.
อ่าน 3849 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์