Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวการศึกษา

หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อัตลักษณ์บั...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อัตลักษณ์บั... "
สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดเรียนการสอนสู่อัตลักษณ์บั...
     วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์ ความรู้จาการปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2  จัดขั้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบทเรียนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ และต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์บัณฑิตที่แท้จริง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์บัณฑิตที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การแสดงนิทรรศการและโปสเตอร์ผลงานวิจัยมากมาย โดยมีอาจารย์และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน

       
เปิดงานด้วยการขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะจากวงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และการอ่านบทประพันธ์การเรียนรู้สู่อัตลักษณ์ โดยนางอังศนา ช้างเศวต จากสภากาชาดไทย

       
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง"จินตนาการใหม่การปลูก(ฝัง)ต้นกล้า"
และศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช บรรยายพิเศษเรื่อง"จาก KM สู่การประยุกต์ใช้"

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์บัณฑิต

   
ผลงานวิจัยรางวัล Platinum Award"ส้มมือแก้ง่วง" โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

       
"การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

           
"นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์:จากรากหญ้าสู่สากล" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

   
"ภายใต้ระบบครอบครัวเดียวกัน" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 

"การพัฒนาบัณฑิตสู่อัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

     
     
     
     
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/สวนดุสิต/อุบลราชธานี/นครศรีธรรมราช/เพชรบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลรวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ อาทิ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลพระพุทธบาท      

  

โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 17:13:02 น.
อ่าน 2538 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 สบช.เปิดเวทีเสนอผลงานนวัตก...
24 ส.ค. 2557
 สบช.คว้ารางวัล Platinum A...
19 ส.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 อาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเ...
09 มิ.ย. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 สบช.เปิดรับตรงและรับกลาง ...
17 พ.ย. 2556
 มูลนิธิสมเด็จย่า 90 มอบทุน...
22 ต.ค. 2557
 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชท...
25 มิ.ย. 2557
 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัต...
25 ม.ค. 2556
 ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ แล...
08 เม.ย. 2557
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์