Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจัดงานนิทรรศการเชิญชวนทันตแพทย์พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" โครงการจัดงานนิทรรศการเชิญชวนทันตแพทย์ "
โครงการจัดงานนิทรรศการเชิญชวนทันตแพทย์
การประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกและเชิญชวนทันตแพทย์เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรให้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ในการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯของกระทรวงสาธารณ
                                                                  
        การประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกและเชิญชวนทันตแพทย์เข้ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรให้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ในการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯของกระทรวงสาธารณสุข
        เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ อาจาย์ทันตแพทย์ และภารกิจของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๕ - ๑ เม.ย ๕๕ ณ โรงแรมสีดารัสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก


รวบรวมภาพบรรยากาศภายในงาน
โดย : เมธี ศิริโพธิ์ 
วันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 10:35:17 น.
อ่าน 1037 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 3.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์