Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R... "
ผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R...
        กลุ่มอำนวยการ จัดเวทีนำเสนอผลงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2557 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในกลุ่มอำนวยการมีความรู้ความสามารในการคิดวิเคราะห์งานประจำที่ปฏิบัติอยู่ สามารถค้นห้าปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหาได้โดยใช้หลักการกระบวนการคุณภาพ PDCA และกระบวนการพัฒนางานประจำของตนเองสู่งานวิจัย(R2R) มีผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนางานด้านต่างๆ จำนวน 17 เรื่อง เป็นผลให้เกิดการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารงานบุคคล ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และเอื้อต่อการบริการที่ดีของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง สถาบันพระบรมราชชนก


คณะกรรมการผู้วิพากษ์ผลงาน

    
นางสุพรรณ กาญจนเจตนี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ

       
  
       
บุคลากรกลุ่มอำนวยการนำเสนฃนอผลงานวิจัย R2R รับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อนำไปใช้พัฒนางาน

มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น


รางวัลที่ 1
ผลงานวิจัยเรื่อง"การพัฒนากระบวนการล้างหนี้เงินยืมทดรอง"
โดย นางสาววิมลศิริ พิมเมือง กลุ่มงานการเงินและบัญชี


รางวัลที่ 2
ผลงานวิจัยเรื่อง"การพัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ"
โดย นางสุกัญญา แสงรุ่งเรือง กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯรางวัลที่ 3
ผลงานวิจัยเรื่อง"การพัฒนาระบบบัญชี"
โดย นางสาวขนิษฐา ชะลุนรัมย์ กลุ่มงานการเงินและบัญชีรางวัลชมเชย
ผลงานวิจัยเรื่อง"การจัดทำคู่มือจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์"
โดย นางสาวมาลีรัตน์ พันธ์มาลี กลุ่มงานพัสดุ


รางวัลชมเชย
ผลงานวิจัยเรื่อง"การพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัย"
โดย นายชนธัญ รัตนวิมล กลุ่มงานวินัยโดย : กนก 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09:28:19 น.
อ่าน 2587 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์