Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพในการปฏิบัต...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพในการปฏิบัต... "
สบช.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธืภาพในการปฏิบัต...
           สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข" ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุม โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานส่วนกลาง ให้สามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างพลังในการทำงานอย่างมีความสุขภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และเกิดความสามัคคีภายในองค์กร 

     
  
บุคลากรเดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาและเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ "พระราชวังรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)"และวัดพระนอนนางกัลยา เนติประวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับประชุมอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
 
  
     
        
นายสมพร พานพิกุล จากวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร จากกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนายลือธวุฒิ บานเย็น
เป็นวิทยากรนำกลุ่มทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธ์อันแนบแน่นและสมานสามัคคี
โดยมีสมาชิกของทุกกลุ่มให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

     

ทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้สึก ความคาดหวังในชีวิตการทำงาน ผ่านกิจกรรมกลุ่ม

การลงคะแนนคัดเลือกประธานสหภาพผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน


บุคลากรร่วมกันเฟ้นหาประธานสหภาพผู้ปฏิบัติงานสายสนันสนุนสถาบันพระบรมราชชนก และคณะกรรมการ ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกดังนี้
1.นายเสรี ปุกเจียมอาจ ประธาน
2.นางธิติมา แก้วโพนยอ รองประธาน
3. นายภัทรพล ศรีพิชานนท์ ผู้ช่วยรองประธาน
4. นางสาวจันทร์จรัส บุญทวี เลขานุการ
5. นางสาวเกศกนก ฉาบพิมาย เหรัญญิก
นอกจากนี้ ยังได้มีการก่อตั้งชมรมขึ้น 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมพระพุทธศาสนา ชมรมออกกำลังกาย และชมรมจิตอาสา และรับสมาชิกชมรมเพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมในโอกาสต่อไป


     

  
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพจิตบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
โดยมีทีมพี่เลี้ยงกลุ่มทั้ง 7 กลุ่ม คอยดูแลอย่างอบอุ่นและสร้างความประทับใจและสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก
         
     

        นายแพทย์อภิชาติ รอดสม เปิดงาน"ราตรีสายรุ้ง เทวดา นางฟ้า เริงระบำ" เปิดเวทีให้บุคลากรแสดงความสามารถด้วยบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน

รางวัลขวัญใจสายสนันสนุน


รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเสรี ปุกเจียมอาจ กลุ่มพัฒนาบุคลากร


รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบัวทอง คล้ายสุบรรณ กลุ่มอำนวยการ


รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเกศกนก ฉาบพิมาย กลุ่มวิจัย


รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายภัทรพล ศรีพิชานนท์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร

โดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:33:29 น.
อ่าน 1913 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์