Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สธ.ประกาศผลนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สธ.ประกาศผลนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล "
สธ.ประกาศผลนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล
สธ.ประกาศผล 4 นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประกาศชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานพัฒนา สร้างความเข้มแข็งระบบการสาธารณสุข จำนวน 4 สาขา ได้รับรางวัล"ชัยนาทนเรนทร" ประจำปี 2557 และกำลังดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าวผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น เข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557


      

     

          ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ภาครัฐแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรแก่บุคคลที่มีผลงานด้านการสาธารณสุขดีเด่น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2556 เป็นต้นมา โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระนาม"ชัยนาทนเรนทร" เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ที่ทรงเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุของค์แรก ในพ.ศ.2461 ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ทรงวางรากฐานงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนระเบียบการบริหารงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการสาธารณสุข ที่สืบสานพระปณิธานในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วไปได้เจริญรอยตาม

           รางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และเงินรางวัล 200,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อโปรดเกล้าฯให้นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลต่อไป

           ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นเข้ารับรางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และส่งผลในระดับชาติอย่างน้อย 5 ปี มีความประพฤติ ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือถูกลงโทษทางกฎหมาย โดยจะประกาศผลในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนทุกปี

           นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ทั้งสิ้น 53 คน โดยคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทรได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรในปีนี้ 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประเภทผู้นำชุมชน นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และประเภทประชาชน นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดประมาณเดือนกันยายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข จะจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของผู้ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นทั้ง 4 คน และให้ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การทำงานให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

(แหล่งข้อมูล : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข)


 

        
วีดิทัศน์ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล

  

  


โดย : น.ส.เนตรวารี ยิ้มแย้ม 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:54:16 น.
อ่าน 1933 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์