Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคน...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคน... "
ผอ.สบช.ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคน...
สบช. ประกาศวิสัยทัศน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ภายในปี 2561
  
          ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ประกาศนำองค์กรสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล สู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน ภายในปี 2561 ระดมสมองผู้บริหารทั้งส่วนกลางและวิทยาลัย ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2559 - 2561 เตรียมความพร้อมกำลังคนด้านสุขภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2561
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยผู้บริหารจากหน่วยงานในส่วนกลาง วิทยาลัย และบุคลากรด้านแผนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำร่างวิสัยทัศน์สถาบันพระบรมราชชนก พันธกิจ เป้าประสงค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม เปิดเผยว่า การที่สถาบันพระบรมราชชนกจะเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำได้ ควรต้องมีการปฏิรูปองค์กรโดยการกำหนดและสร้างคุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีการพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างกำลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตของสถาบันให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพในระดับสากล มีความพร้อมในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือการมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันร่างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นว่า "ร่วมแรง ร่วมใจ รักใคร่ ผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม" เพื่อช่วยกันนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว
         
       

       

 ื      

       

          
โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 14:02:37 น.
อ่าน 1597 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์