Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ปี 2...พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ปี 2... "
สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์องค์กรมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ปี 2...

         สถาบันพระบรมราชชนก โดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานโครงการของหน่วยงานส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2559-2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดการประชุมและนำเสนอผลการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสามารถจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาตร์ และกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2559-2561 ได้สำเร็จ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกให้สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว รวมทั้งจัดทำมาตรการและโครงการรองรับที่เชื่อมโยงและสะท้อนความสำเร็จสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก

     

      

       

       

       

วันที่ 19 มีนาคม 2558 ดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเปิดการประชุม
และนำที่ประชุมแบ่งกลุ่มจัดทำตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก

    

   
   
   
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ผู้เข้าประชุมนำเสนอผลงาน ร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก
นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และดร.กฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

โดย : กนกธร ดำรงวัฒน 
วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:05:31 น.
อ่าน 2158 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์