Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวกิจกรรม

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » สบช.อบรมนักประชาสัมพันธ์ ปี 56พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" สบช.อบรมนักประชาสัมพันธ์ ปี 56 "
สบช.อบรมนักประชาสัมพันธ์ ปี 56
 


สบช. จัดอบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปี 2556

                         นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สามารถนำเทคนิค วิธีการประชาสัมพันธ์ไปใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในองค์กร ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางกุลปราณี  ชาลีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาท หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการทำโพลสำรวจความคิดเห็น ซึ่งมีนักประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายทุกภูมิภาคเข้ารับการอบรม จำนวน 58 คน

โดย : สุนิถา ชานิช 
วันที่ 05 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:04:42 น.
อ่าน 2069 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (1 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงาน...
16 ก.พ. 2558
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
13 ก.พ. 2558
 สบช.จัดเต้นบาสโลบในวัน
15 ม.ค. 2558
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
 ครบรอบ ๒๑ ปี สถาบันพระบรม...
24 ธ.ค. 2557
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุรา...
22 ส.ค. 2557
 สบช.ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเป...
01 ส.ค. 2557
 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสั...
26 ก.ย. 2557
 โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับ...
02 พ.ค. 2557
 กิจกรรมเต้นบาสโลบเพื่อสุขภ...
08 ม.ค. 2558
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์