Menu
  ผังองค์กร
     แผนภูมิองค์กร 
  OG สบช.
  การควบคุมภายใน
  R2R
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
  รอบรั้ว สบช.
  ทำเนียบนักประชาสัมพันธ์
  สถานีสุขภาพ 
  รายชื่อผู้อำนวยการวิทยาลัย
  ถาม-ตอบ งานสารบรรณ 
  นักประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มต่างๆ
  การทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. สบช.และแบบสอบถาม
  หลักการพิมพ์หนังสือราชการไทย 
  Template หนังสือราชการไทย  
  การใช้งานระบบสารบรรณ
  รูปแบบนามบัตร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

สารสัมพันธ์
  สารสัมพันธ์ ปี 58
วิสัยทัศน์ : พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน "
การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน

การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย R2R สายสนับสนุน

             
ทันตแพทย์หญิงทิพาพร สุโฆสิต รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการ “การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอำนวยการเพื่อพัฒนางานประจำสู่ความเป็นเลิศ (R2R)” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการแก้ไขปัญหางานประจำ เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวิจัย R2R เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4703

คณะกรรมการผู้วิพากษ์ผลงาน


                                                                                        ผู้นำเสนอผลงาน


                                                                                                                    
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์
 1. นางพรจันทร์ เชาวน์ชัย  ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน”
 2. นางยุพดี  ไตรติลานันท์   ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานควบคุมภายในของ สบช. ส่วนกลาง
 3. นางเหมือนหยก จรัสวิมล ผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดทำหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ”
 4. นางสุกัญญา  แสงรุ่งเรือง ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ”
 5. น.ส.ยศวดี  งามสะอาด    ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบในการจัดทำสารสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ”
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 1. น.ส.กัลยรัตน์  ทินโทเม    ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการใช้งานโปรแกรมกำกับงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ”
 2. นางภุมราภรณ์  แก้วฉาย ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบระบบการจ่ายเช็คให้มีประสิทธิภาพ”
 3. น.ส.ชลดา  วรรณรี        ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ”
 4. น.ส.วิมลศิริ  พิมเมือง      ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบกระบวนการยืมเงินทดรองและการล้างหนี้เงินยืมทดรอง”
 5. น.ส.ขนิษฐา  ชะลุนรัมย์   ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบบัญชี”
กลุ่มงานพัสดุ
 1. นายชนธัญ  รัตนวิมล      ผลงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ”
 2. น.ส.ขวัญอมร  สว่างวงศ์   ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการดำเนินงานพัสดุของวิทยาลัยภาคกลางและภาคเหนือ”
 3. น.ส.บุษยา  จำปาวะตะ    ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์)”
 4. น.ส.อังคณา  ภูวนเจริญ   ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา”
 5. น.ส.มาลีรัตน์  พันธ์มาลี   ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (การก่อสร้าง) ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดของหน่วยงาน”
 6. น.ส.อัมพร  จันทา         ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยในสังกัด สบช.”
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 1. นายสุนทร  ภู่พลอย       ผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดทำเอกสารคัดเลือกบุคคลลงตำแหน่งว่างของวิทยาลัยในสังกัด สบช. (ตาม ว.33)”
 2. นางศรีวรรณ  ภู่พลอย     ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการด้วยระบบโปรแกรมบุคลากร”
 3. นางวรวรรณบงกช ลัจฉเสวี  ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของ สบช. ให้มีประสิทธิภาพ”
 4. น.ส.ฐิติกานต์  นวลจันทร์ ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราว”
 5. นายสุทธิสิทธิ์  ไมตรีจิตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระเบียบมูลนิธิ สบช, ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและรางวัลสำหรับนักศึกษา ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย(สำหรับอาจารย์/บุคลากร) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
 6. น.ส.มิ่งขวัญ มณีจิระปราการ ผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดสรรทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ”
กลุ่มงานวินัย
 1. นายธเนศ  ปทุมานนท์    ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการชดใช้ทุน”


                                                                                      ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
นางยุพดี ไตรติลานันท์       ผลงานวิจัยเรื่อง   "การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานควบคุมภายในของ สบช. ส่วนกลาง"
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  นางศรีวรรณ ภู่พลอย       ผลงานวิจัยเรื่อง   "การพัฒนาการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการด้วยระบบโปรแกรมบุคลากร"
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  นางพรจันทร์ เชาวน์ชัย     ผลงานวิจัยเรื่อง   "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน"
รางวัลชมเชย               นางภุมราภรณ์ แก้วฉาย     ผลงานวิจัยเรื่อง   "การพัฒนารูปแบบระบบการจ่ายเช็คให้มีประสิทธิภาพ"
รางวัลชมเชย               นางสาวบุษยา จำปาวะตะ   ผลงานวิจัยเรื่อง   "การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์)"

โดย : สุนิถา ชานิช 
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 14:50:04 น.
อ่าน 5263 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 5.00 จาก 5 คะแนน (4 ครั้ง)
ข่าวล่าสุด
 บุคลากร สบช.คว้ารางวัลครุฑ...
23 มี.ค. 2558
 สบช.เดินหน้าจัดทำกลยุทธ์อง...
19 มี.ค. 2558
 ผอ.สบช. พบปะลูกจ้างบรรจุให...
17 มี.ค. 2558
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบั...
12 ก.พ. 2558
 สรุปข้อมูลผลงานนำเสนอ รมว....
05 ก.พ. 2558
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจ...
28 ส.ค. 2556
 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำ...
08 พ.ย. 2555
 นพ.อภิชาติ รอดสม ผอ.สบช. ...
02 ต.ค. 2556
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
14 พ.ค. 2556
 งานสองทศวรรษสถาบันพระบรมรา...
27 ธ.ค. 2556
ทั้งหมดขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์