_PRINT 


ข่าว : ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2557
ปฐมนิเทศแพทย์
             วันที่ 1 เมษายน 2557 นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงาน จัดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ มีความเข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจ เป็นผลให้มีคุณภาพไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กรและประชาชน

    

นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรม

         

นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่


         

การจับสลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ

  

    

   

  การจัดแสดงนิทรรศการของเขตต่างๆ


ข่าวโดย : จิตรภณ อวยพร
อ่าน 2543 ครั้ง
วันที่ 08 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:53:35:AM