_PRINT 


ข่าว : พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯพระราชทานปริญญาบัตร
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

          เวลา 11.27 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 2,345 คน

    

     

   

  

  

      

      

          เวลา 10.40 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่สมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นวันที่สอง รวม 2,037 คน ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เวชกิจฉุกเฉิน สหเวชศาสตร์ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

     

                

          โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า การศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นนั้น เป็นการศึกษาด้านการให้บริการสุขภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้ ย่อมได้รับความเชื่อถือว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ควรจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ท่านจะต้องยึดมั่นอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีคุณธรรมประจำใจ เช่น ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความคิดพิจารณา ความอดทนหนักแน่น ตลอดจนศึกษาเรียนรู้อยู่โดยตลอดอีกด้วย การศึกษาเรียนรู้นี้ มิได้หมายความเพียงการอ่านตำราหรือหนังสือเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงการศึกษาขอบข่ายเป้าหมายของงาน และชีวิตจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะได้เป็นฐานข้อมูลช่วยเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม หากท่านทั้งหลายทำได้ดังที่กล่าวมานี้ ก็เชื่อแน่ว่า จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่ศึกษาอบรมไปใช้ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพได้ดีมีประสิทธิภาพ บังเกิดคุณค่าเป็นรูปธรรม ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ดังที่มุ่งหวัง 

   

พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2556

          

    
  
    

          นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อัญเชิญตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมีนางลิลลี่ ศิริพร และนางกฤษดา แสวงดี รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก คณะผู้บริหารในส่วนกลาง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในขบวนพิธี

ข่าวโดย : กนกธร ดำรงวัฒน
อ่าน 3895 ครั้ง
วันที่ 25 มิถุนายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:52:17:AM