_PRINT 


ข่าว : บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสบช.ส่วนกลาง
บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรสบช.ส่วนกลาง
          วันที่ 24 กันยายน 2557 สถาบันพระบรมราชชนก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีภูมิต้านทานโรค มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสถาบันได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


      

      

      

         
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิจัย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาการศึกษา และ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ใส่ใจสุขภาพเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


ข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 2589 ครั้ง
วันที่ 25 กันยายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:26:37:AM