_PRINT 


ข่าว : สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ รุ่นที่ 1
สบช.จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ
         นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ จากสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด รุ่นแรก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา เพื่อยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถยนต์ของสถาบันพระบรมราชชนกให้สามารถขับรถยนต์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ให้บริการที่ดีด้วยหัวใจ (Service Mind) และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการทั้งภายในองค์กรและบุคลากรภายนอก     
     
     

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนภิเษก และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมวิททยากร ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ์นายสมพร พานพิกุล วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และนายลือธวุฒิ บานเย็น พร้อมการให้รู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยการเป็นพนักงานขับรถยนต์มืออาชีพ แก้ไก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยนายอภิรัติ คำสายพรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร พร้อมซักถามปัญหาด้วยความสนใจ

   
เสริมความรู้ด้วยการฝึกอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์นำทางรถยนต์จีพีเอสแก่ผู้เข้าอบรม

     
     

     
     
  
  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าอบรมออกกำลังกายเพื่อบริหารกายและจิตในตอนเช้า
จากนั้นเป็นการให้สาระความรู้เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
จาก ด.ต.ชยุต พรมโนพาศ สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองนนทบุรี
ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการ
ตรวจสอบเตรียมความพร้อมยานพาหนะแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติและทดสอบตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ประจำรถ รวมถึงฝึกทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์อย่างปลอดภัย
ในการจอดรถ การกะระยะทาง การนำรถเข้าจอด
และการกลับรถในทางแคบ โดยคณะผู้ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรข่าวโดย : เนตรวารี ยิ้มแย้ม
อ่าน 2127 ครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:52:34:AM